China – Shenzhen

Address:

Qianhai Complex A201,
Qianwan Road 1,
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone,
Shenzhen,P.R.China

Phone:

+86 139 1118 7810 / +86 138 1141 4862

Contacts:

gchang@horwathhtl.com / ddgui@horwathhtl.com